Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ SPOTKANIA Improve IT 2021

§ 1 DEFINICJE

Spotkanie – Wydarzenie organizowane przez Organizatora pod nazwą Improve IT, którego celem jest rozwój społeczności osób związanych z szeroko pojętym obszarem jakości wytwarzania systemów IT, odbywające się według ścisłego programu.

Materiały – Wszelkiego rodzaju nośniki informacji bez względu na sposób zapisania na nich jakichkolwiek treści w szczególności takie jak pomoce naukowe, dokumenty, wykresy, filmy, animacje, prezentacje, broszury, ulotki dotyczące tematu prowadzonego przez Prelegenta wykładu / warsztatu, które zostaną opublikowane i rozpowszechnione przez Prelegenta w czasie jego wystąpienia na Spotkaniu.

Nagranie – Nagranie audio – video, a także fotografie wykonane przez Organizatora lub podmiot działający na zlecenie Organizatora w trakcie trwania Spotkania.

Organizator – Fundacja Do IT Best, z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Niedźwiednik 40 D wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000553331, posiadająca numer NIP 6040165549 oraz numer REGON 361267172

Uczestnik – Pełnoletnia osoba fizyczna, która uzyska Wejściówkę na wykłady.

Prelegent – Pełnoletnia osoba fizyczna, która dokonała zawarcia z Organizatorem umowy zlecenia, przedmiotem której jest wygłoszenie w czasie Spotkania wykładu. W zakresie, w którym niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej do Prelegentów zastosowanie znajdują w sposób analogiczny wszystkie postanowienia dotyczące Uczestników.

Wejściówka – Dokument elektroniczny uprawniający do udziału we wszystkich wykładach jakie odbędą się w czasie Spotkania branżowego, wystawiany przez Organizatora po dokonaniu przez Uczestnika nieodpłatnej rejestracji w systemie Evenea.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Spotkaniu branżowym, a także szczegółowe prawa i obowiązki Organizatora, Uczestników oraz Prelegentów.

2. Spotkanie odbędzie się w dniu 11 września 2021 r. Konferencja zostanie zorganizowana w formie hybrydowej tj. Prelegenci będą prowadzić wykłady stacjonarnie w wynajętej do tego przestrzeni. Liczba uczestników wykładów stacjonarnych będzie ograniczona zgodnie z obowiązującymi przepisami pandemicznymi. Wykłady transmitowane będą w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem oprogramowania StreamYard. Uczestnicy mogą wziąć udział w Spotkaniu w formie on-line za pośrednictwem YouTube.

3. Głównym celem Spotkania jest integracja środowiska osób zajmujących się jakością wytwarzanego oprogramowania w szczególności wydajnością systemów informatycznych oraz projektowaniem nowych rozwiązań i usług przez stworzenie sposobności do wymiany doświadczeń oraz zachęcenie do dyskusji na temat zagadnień związanych z tematyką spotkania.

4. Wszystkie ważne informacje dotyczące Spotkania, w tym szczegółowa agenda zawierająca informacje o wykładach oraz ewentualne zawiadomienia o zmianach niniejszego Regulaminu publikowane będą na stronie konferencji www.improve-it.org

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Udział w Wydarzeniu możliwy jest w charakterze Uczestnika jak również w

charakterze Prelegenta. Zasady współpracy z Prelegentami określone zostają w

drodze indywidualnych porozumień / umów.

2. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny.

3. Udział w Wydarzeniu możliwy jest wyłącznie poprzez zarezerwowanie miejsca i odebranie bezpłatnej Wejściówki.

4. Wejściówki można uzyskać wyłącznie w drodze dystrybucji elektronicznej, prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej https://evenea.pl/pl.

4.a W celu uzyskania Wejściówki, należy wypełnić formularz rejestracyjny, który dostępny jest na stronie https://app.evenea.pl/event/ImproveIT/.

4.b Osoby, które poprawnie wypełnią formularz rejestracyjny otrzymają Wejściówkę na cały dzień Wydarzenia.

4.c Warunki korzystania ze strony internetowej https://evenea.pl/pl określone zostały przez jej administratora i są dostępne pod adresem https://app.evenea.pl/regulaminy.

5. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego (wybranie odpowiedniej Wejściówki, podanie swoich danych – imienia, nazwiska i adresu e-mail) oraz akceptacji Regulaminu, osoba dokonująca rejestracji zobowiązana jest potwierdzić dokonanie rezerwacji Wejściówki poprzez naciśnięcie przycisku „Rezerwuj miejsce”, który znajduje się na dole formularza rejestracyjnego. W przypadku braku potwierdzenia rezerwacji, osoba dokonująca rejestracji nie otrzyma Wejściówki.

5.a Wysłanie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego równoznaczne jest z zawarciem umowy o świadczenie usług dostępu do udziału w Wydarzeniu.

6. Zarezerwowana Wejściówka zostanie dostarczona Uczestnikowi w drodze elektronicznej tj. na adres e-mail Uczestnika, podany podczas procesu rezerwacji Wejściówki.

6.a Uczestnik aby wziąć udział w Wydarzeniu w drodze online musi otworzyć link w swojej przeglądarce internetowej – link zostanie udostępniony najpóźniej w chwili rozpoczęcia Wydarzenia.

7. Liczba dostępnych Wejściówek jest ograniczona.

7.a Organizator przewiduje rozprowadzenie maksymalnie 100 sztuk Wejściówek na Wydarzenie stacjonarne (w tym minimum 70 Wejściówek dla osób z ważnym certyfikatem szczepienia przeciw COVID-19, a maksymalnie 25 Wejściówek dla osób bez ważnego certyfikatu szczepienia przeciw COVID-19) oraz 150 Wejściówek na udział online.

7.b Liczba Wejściówek na udział online może ulec zmianie.

8. Możliwość rezerwacji miejsca i odebrania Wejściówki rozpocznie się dnia 17 sierpnia 2021 r. i trwać będzie do dnia 10 września 2021r. bądź do dnia wcześniejszego w przypadku wyczerpania puli Wejściówek.

9. Aby uzyskać dostęp do Wydarzenia, Uczestnik w dniu Wydarzenia zobowiązuje się okazać Organizatorowi lub osobom przez Organizatora upoważnionym imienną Wejściówkę, dokument tożsamości ze zdjęciem oraz – w zależności od typu Wejściówki – ważny certyfikat szczepienia przeciw COVID-19.

9.a Dane na Wejściówce muszą zgadzać się z danymi z dokumentu tożsamości lub certyfikatu szczepienia przeciw COVID-19 wskazanych w punkcie 9.

10. Uczestnik biorąc udział w Wydarzeniu oświadcza, że:

a) W dniu Wydarzenia Uczestnik nie przebywa na kwarantannie.

b) W ciągu 14 dni przed dniem Wydarzenia Uczestnik nie miał bezpośredniego kontaktu z osobą chorą na COVID-19 lub osobą mającą taki kontakt z osobą chorą na COVID-19.

c) W dniu Wydarzenia, ani w ciągu 14 dni przed Wydarzeniem, nie występują i nie występowały u Uczestnika objawy przeziębienia lub grypy (m.in. takie jak kaszel, kichanie, podwyższona temperatura ciała, dreszcze).

§ 4 ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

1. W ramach Wejściówki na wykład online Uczestnik otrzymuje następujące świadczenia:

a) Możliwość wzięcia udziału w wykładach organizowanych w wynajętej przestrzeni, w ramach Spotkania

b) W przypadku, gdy prelegent udostępni materiały prezentowane podczas Wykładu, Uczestnik otrzyma również dostęp do tych materiałów.

c) Wyżywienie w czasie trwania Spotkania w postaci:

– przerw kawowych

– lunchu

2. W ramach Wejściówki na wykład online Uczestnik otrzymuje następujące świadczenia:

a) Możliwość wzięcia udziału w wykładach organizowanych w ramach Spotkania.

b) W przypadku, gdy prelegent udostępni materiały prezentowane podczas Wykładu, Uczestnik otrzyma również dostęp do tych materiałów.

§ 5 OGRANICZENIA I ZAKAZY

1. W czasie Spotkania zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek działań o charakterze politycznym, komercyjnym, religijnym, a także prowadzenie zbiórek lub prowadzenie innej działalności (np. happeningów, zbierania podpisów).

2. W czasie Spotkania zabronione jest prezentowanie transparentów, flag, banerów lub okrzyków których celem może być spowodowanie zakłócenia porządku lub bezpieczeństwa. Zabronione jest także prezentowanie jakichkolwiek treści, haseł, etc. niezależnie od ich formy i sposobu utrwalenia jeżeli mogą one wywołać zgorszenie lub konflikt, w tym w szczególności treści obraźliwych lub poniżających jakiekolwiek osoby, grupy społeczne, grupy zawodowe, narodowości z uwagi na ich pochodzenie rasowe, płeć, wyznanie, przekonania i poglądy polityczne, orientację seksualną, przynależność do grupy społecznej, upodobania sportowe etc.

3. Organizator lub osoby działające w jego imieniu, uprawnione są do usunięcia ze Spotkania Uczestników, którzy nie będą stosowali się postanowień zawartych w Regulaminie.

§ 6 WIZERUNEK

1. Spotkanie w tym organizowane w jej ramach wykłady, a w szczególności wypowiedzi wszystkich biorących udział w Spotkaniu Prelegentów oraz Uczestników będą rejestrowane przez Organizatora lub podmioty działające na jego zlecenie formie fotografii oraz nagrań audio-wideo. W wyniku dokonywanej rejestracji dojdzie do utrwalenia, zarejestrowania wizerunku oraz wypowiedzi Uczestników oraz Prelegentów.

2. Producentem Nagrania będzie Organizator lub podmiot działający na zlecenie Organizatora.

3. Organizator uprawniony jest do rejestrowania wizerunku oraz wypowiedzi Uczestników oraz Prelegentów w trakcie Spotkania. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zrzeczenie się wszelkich przyszłych roszczeń wobec Organizatora z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, głosu oraz wypowiedzi utrwalonych w ramach Nagrania.

4. Organizator uprawniony jest do nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania wizerunku, głosu oraz wypowiedzi Uczestników oraz Prelegentów zarejestrowanych podczas Nagrania.

5. Uprawnienie Organizatora do wykorzystywania wizerunku, o którym mowa powyżej obejmuje nieograniczone w czasie, formie oraz przestrzeni terytorialnej wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku, a także wykorzystywanie wypowiedzi (w tym także we fragmentach) zarejestrowanych w ramach Nagrania.

5. Uprawnienie Organizatora do wykorzystywania wizerunku oraz wypowiedzi obejmuje dowolne wykorzystanie przez Organizatora całego powstałego Nagrania lub jego fragmentów. Uprawnienie to obejmuje swoim zakresem wszystkie znane w chwili opublikowania niniejszego Regulaminu pola eksploatacji, a w szczególności następujące:

a) utrwalanie w jakiejkolwiek formie na wszystkich nośnikach (taśma światłoczuła, taśma magnetyczna, płyty DVD, Blu-ray, CD-R, CD-RW, Video-CD, Mini Disc, twardy dysk komputera, pliki MP3, MP4) i dowolną techniką;

b) publikowanie w jakiejkolwiek formie;

c) zwielokrotnianie dowolną techniką analogową lub cyfrową (taśma światłoczuła, taśma magnetyczna, płyty DVD, Blu-ray, CD-R, CD-RW, Video-CD, Mini Disc, twardy dysk komputera, pliki MP3, MP4, wprowadzenie do pamięci serwera);

d) publiczne wyświetlanie;

e) publiczne odtwarzanie;

f) nadanie naziemne bezprzewodowe dowolną techniką;

g) nadanie naziemne przewodowe dowolną techniką;

h) nadanie satelitarne dowolną techniką;

i) reemisja dowolną techniką;

j) umieszczanie w sieci Internet;

k) umieszczanie w materiałach związanych z działalnością Zamawiającego, a w szczególności w materiałach marketingowych i reklamowych;

l) prawo do adaptacji;

m) wykorzystanie w multimediach;

n) publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do wizerunku w wybranym czasie i miejscu – usługi na żądanie widza;

o) wykorzystanie Wizerunku do celów promocyjnych i reklamy;

p) wykorzystanie Wizerunku w ramach umowy merchandisingu.

§ 7 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Za pośrednictwem strony internetowej https://evenea.pl/pl Organizator oferuje możliwość uzyskania nieodpłatnych Wejściówek. Wejściówkę może uzyskać każdy pełnoletni użytkownik sieci Internet. Rozpoczęcie korzystania z ze strony internetowej przez każdego użytkownika sieci Internet oznacza w istocie zawarcie przez tą osobę oraz Organizatora umowy cywilnoprawnej, której przedmiotem jest nieodpłatne świadczenie usług oferowanych przez stronę internetową https://evenea.pl/pl tj. usług umożliwiających uzyskanie Wejściówek.

2. Umowa o świadczenie usług elektronicznych oferowanych przez ww. stronę internetową może zostać w każdej chwili rozwiązana przez użytkownika sieci Internet poprzez zaprzestanie korzystania z nich. Rozwiązanie umowy odbywa się poprzez zerwanie połączenia ze stroną internetową, ze skutkiem natychmiastowym.

3. W celu korzystania z ww. stron internetowych użytkownik sieci Internet zobowiązany jest posiadać urządzenie końcowe (smartfon, komputer osobisty, tablet etc.) posiadające dostęp do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarkę internetową np. Chrome umożliwiająca otwieranie i przeglądanie stron internetowych.

4. Osobom które uzyskają Wejściówkę Organizator za pośrednictwem oprogramowania marki StreamYard świadczyć będzie usługę polegającą na zapewnieniu dostępu do transmisji Spotkania (wykładów). Spotkanie jest usługą elektroniczną polegającą na transmisji sygnału audio-video za pośrednictwem sieci Internet. W trakcie Spotkania dostępna będzie także usługa czatu, umożliwiająca komunikowanie się Uczestników z Prelegentami. Osoby, które zakupią bilet uzyskają możliwość udziału we wszystkich warsztatach, zaś osoby które uzyskają Wejściówkę uzyskają możliwość udziału we wszystkich wykładach.

5. W celu uzyskania dostępu do transmisji Spotkania oraz możliwości wchodzenia w interakcję z Prelegentami Uczestnik powinien posiadać urządzenie końcowe (smartfon, komputer osobisty, tablet etc.) posiadające dostęp do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarkę internetową np. Chrome umożliwiająca otwieranie i przeglądanie stron internetowych. Parametry łącza internetowego z jakiego korzystać będzie Uczestnik powinny być nie gorsze niż:

Minimalne parametry

● Pobieranie -10 Mb/s

● Przesyłanie – 10 Mb/s

● Opóźnienie – poniżej 30 ms

Sugerowane parametry

● Pobieranie -30 Mb/s

● Przesyłanie – 30 Mb/s

● Opóźnienie – poniżej 30 ms

6. Udział w Spotkaniu może powodować konieczność poniesienia przez Uczestników dodatkowych opłat jakie zostaną naliczone przez podmioty świadczące Uczestnikom usługę dostępu do sieci Internet.

§ 8 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Organizator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

2. Celem, dla których Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników jest:

a) realizacja Spotkania, w tym udostępnianie Wejściówek,

b) realizacja obowiązków prawnych Organizatora,

c) dokonywanie rozliczeń.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (art.6 ust. 1 lit. c RODO) – w zakresie rozliczeń, okresu przechowywania danych i innych,

b) wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c) prawnie uzasadniony interes Organizatora (art.6 ust. 1 lit. f) RODO) – wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, aby nie narazić się na kary finansowe i inną odpowiedzialność,

d) zgoda podmiotu danych (art.6 ust. 1 lit. a RODO) – jeżeli wykorzystanie danych osobowych nie jest konieczne do wykonywania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, które może prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania danych osobowych.

4. Organizator przekazuje dane osobowe Uczestników do następującym kategoriom podmiotów:

a) podmiotom świadczącym usługi obsługi księgowej,

b) podmiotom uprawnionym do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, c) podmiotom współpracującym przy organizacji Konferencji, w szczególności dostawcom usług informatycznych.

5. Dane osobowe przetwarzane są przez okres prawnie uzasadniony do chwili wygaśnięcia ostatniej z przesłanek uzasadniających ich przetwarzanie np. przedawnienie roszczeń.

6. Każdy Uczestnik ma prawo do:

a) dostępu do treści danych osobowych i otrzymywanie kopii swoich danych,

b) sprostowania (poprawienia) danych osobowych,

c) usunięcia danych osobowych,

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie umowy lub zgody. Organizator przekaże te dane podmiotowi danych na właściwym nośniku lub prześle dane do wskazanego podmiotu,

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie – w przypadku, gdy zgoda była udzielona przez Uczestnika,

h) złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Spotkaniu. Brak podania danych osobowych uniemożliwi udział w Spotkaniu.

8. Organizator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG. W przypadku przekazywania danych osobowych do państw trzecich, tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejski Obszar Gospodarczy lub Szwajcarią, w krajach, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych, Administrator przekazuje je wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, które obejmują m.in.

a) „Standardowe Klauzule Umowne“ UE,

b) uzyskanie certyfikatu zgodności z Tarczą Prywatności przez osobę trzecią (w przypadku, gdy posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych),

c) gdy przekazywanie danych następuje do kraju trzeciego, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła na podstawie decyzji, że państwo trzecie spełnia odpowiedni poziom ochrony

9. Organizator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

§ 8 PRELEGENCI

1. Wraz z chwilą opublikowania i rozpowszechnienia przez Prelegenta Materiałów w trakcie Spotkania, następować będzie udzielenie przez Prelegenta Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Materiałów. Tym samym Organizator nabędzie prawo do korzystania z Materiałów w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

2. Udzielona Licencja nie będzie w żaden sposób ograniczona terytorialnie, co upoważniać będzie Organizatora do korzystania z Materiałów na terenie całego świata bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych. Udzielona licencja ma charakter tzw. licencji wieczystej, wobec czego Prelegent nie będzie uprawniony do dokonania wypowiedzenia udzielonej licencji.

3. Licencja udzielona zostaje na czas nieoznaczony bez możliwości jej wypowiedzenia i obejmuje swoim zakresem wszystkie istniejące w dacie jej udzielenia pola eksploatacji, a w szczególności pola poniżej wymienione tj:

a) utrwalanie,

b) publikowanie,

c) wydawanie, publikowanie, rozpowszechnianie, zwielokrotnianie Materiałów, a także opracowań Materiałów jako dodatku do innych materiałów wytwarzanych przez Organizatora,

d) umieszczanie w sieci Internet, w szczególności wykorzystanie Materiałów na stronie internetowej promującej działalność Organizatora,

e) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką,

f) prawo do reprodukcji mechanicznej i elektronicznej,

g) prawo do przedruków,

h) prawo do adaptacji,

i) prawo do adaptacji elektronicznej,

j) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

k) wystawianie,

l) prawo do nadania Materiałów za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną,

m) prawo do nadania Materiałów za pośrednictwem satelity,

4. Organizator będzie uprawniony do udzielenia sublicencji na Materiały według własnego uznania.

5. Organizator zobowiązany jest do respektowania osobistych praw autorskich Prelegenta, a w szczególności nienaruszalności treści i formy Materiałów, z zastrzeżeniem jednak postanowień ust. 6. Organizator bez konieczności uiszczenia Prelegentowi odrębnego Wynagrodzenia będzie dysponować prawem do wykonywania zależnych praw autorskich do Materiałów oraz do dokonywania zmian i modyfikacji Materiałów, w tym w szczególności do ich obróbki cyfrowej, ich przeformatowania, wykorzystania poszczególnych ich fragmentów, zmiany ich kolorystyki lub wielkości.

7. Prelegent akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że będzie wyłącznym autorem Materiałów jak również, że w chwili dokonania publikacji Materiałów na Konferencji przysługiwać będą mu wyłączne, pełne i niczym nieograniczone majątkowe prawa autorskie oraz autorskie prawa osobiste do Materiałów.

8. Prelegent akceptując niniejszy Regulamin zobowiązuje się, że Materiały będą wynikiem jego pracy autorskiej oraz, że nie będą one naruszać jakichkolwiek praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności autorskich praw majątkowych, autorskich praw osobistych czy praw własności przemysłowej. Ponadto Materiały nie będą naruszać dobrych obyczajów, jakichkolwiek praw do prywatności lub do wizerunku, ani też żadnych patentów, praw ochronnych udzielonych na: wzór przemysłowy; wzór użytkowy czy znak towarowy, a także jakichkolwiek praw autorskich, tajemnicy handlowej, praw do nagrań, praw z wykonania, jak również jakichkolwiek innych praw osób trzecich. Ponadto Prelegent zapewnia, że żadna treść zawarta w Materiałach nie będzie nieprzyzwoita, zniesławiająca lub taka, która inny sposób naruszałaby jakikolwiek akt prawny na jakimkolwiek terytorium lub też generowałoby zobowiązanie Organizatora do zapłaty na rzecz osoby trzeciej stosownego świadczenia takiego jak odszkodowanie czy zadośćuczynienie.

9. Materiały nie mogą mieć charakteru promocyjnego oraz reklamowego jakichkolwiek produktów czy usług. Wykład / warsztaty oraz Materiały powinny obejmować swoim zakresem jedynie merytoryczne aspekty tematu wykładu / warsztatów 10. Prelegent ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wady prawne Materiałów co oznacza, iż w przypadku poniesienia przez Zamawiającego jakiejkolwiek szkody w związku z wygłoszeniem wykładu w czasie Spotkania oraz eksploatacją Materiałów Prelegent będzie zobowiązany do naprawienia szkody w całości.

§ 10 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje, uwagi, wnioski dotyczące organizacji oraz przebiegu Spotkania mogą być składane Organizatorowi w formie pisemnej lub na adres e-mail kontakt@improve-it.org

2. Organizator zobowiązuje się do rozpoznania wniesionych reklamacji w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi. O wyniku reklamacji osoba wnosząca reklamację zostanie poinformowana w drodze pisemnej, lub w przypadku niepodania adresu do korespondencji, odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie wiadomości e-mail.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z Uczestnikiem oraz Prelegentami.

2. Kontakt z Organizatorem możliwy jest w drodze wiadomości e-mail, z wykorzystaniem adresu kontakt@improve-it.org lub poprzez pocztę tradycyjna, którą należy kierować na adres rejestrowy Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem świadczenia usług. W takim przypadku Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników oraz Prelegentów o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia, tak aby mieli oni możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Spotkania, w szczególności w zakresie Prelegentów oraz tematów wykładów i warsztatów jeżeli pomimo zachowania należytej staranności przez Organizatora pierwotny program Spotkania okaże się niemożliwy lub utrudniony do zrealizowania np. na skutek choroby Prelegenta lub innych zdarzeń, w tym w szczególności zdarzeń o charakterze Siły Wyższej.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste Uczestników, które mogą wystąpić w związku ze Spotkaniem.

6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za poprawność podanych danych, w szczególności danych kontaktowych.

7. Wszelka zorganizowana działalność promocyjna podczas Spotkania, w szczególności reklama własnej działalności i rekrutacja pracowników, może być prowadzona wyłącznie za zgodą Organizatora.

8. W przypadku uznania jakiegokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne bądź nieskuteczne pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują swoją moc. W miejsce nieważnego / bezskutecznego postanowienia zastosowanie znajdzie reguła, która będzie najbliższa celom postanowienia uznanego za nieważne / bezskuteczne.

9. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora lub osoby działające w jego imieniu, że dany Uczestnik swoim zachowaniem narusza postanawiania niniejszego Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa Organizator lub osoby działające w jego imieniu mogą podjąć decyzję o usunięciu Uczestnika ze Spotkania.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Organizator mając na uwadze konieczność wykonania obowiązku określonego w art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 1. z późn. zm.) niniejszym informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Zagrożenia, o których mowa w niniejszym dokumencie są zagrożeniami potencjalnymi, a Organizator dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia możliwie maksymalnego bezpieczeństwa Uczestników. Do najważniejszych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną należy zaliczyć możliwość uzyskania przez osoby nieuprawnione dostępu do danych przekazywanych przez sieć Internet lub przechowywanych na urządzeniach podłączonych do sieci Internet. Ewentualna ingerencja w ww. dane może powodować, w szczególności ich utracenie lub niepożądaną zmianę.

Istotnym zagrożeniem każdej osoby używającej sieci Internet jest możliwość zainfekowania systemu lub urządzenia podłączonego do sieci Internet przez złośliwe oprogramowanie takie jaki wirusy, robaki, trojany oraz programy szpiegujące. Do podstawowych zagrożeń należy także SPAM tj. niepożądane i niezamówione wiadomości elektroniczne (np. e-mail) rozsyłane jednocześnie do znacznej liczby odbiorców.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń zalecamy używanie programów antywirusowych renomowanych producentów takiego oprogramowania, a także ich bieżącą aktualizację. Włączenie zapory sieciowej tzw. firewall, regularne skanowanie urządzeń podłączonych do sieci Internet, a także uważną lekturę wszelkich umów licencyjnych, regulaminów etc.

pl_PLPolski
Scroll to Top